ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

160รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียบทราบ
341 วัน
2022-09-09
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel :0868589200 | e-mail :

158รายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ 2565
665 วัน
2022-08-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

157รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏฺิบัตการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
630 วัน
2022-06-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

156แผนงบค่าเสื่อม ปี65
628 วัน
2022-06-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

155แผนเงินบำรุงปี 2565
628 วัน
2022-06-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

154ผลสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
615 วัน
2022-06-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

153คู่มือ มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
614 วัน
2022-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

152มาตรการป้องกันการรับสินบน65
550 วัน
2022-04-11
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

151M7รายชื่อ
538 วัน
2022-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

150M14-5
538 วัน
2022-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

149M17ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 2565(เพิ่มเติม)
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

148M12 โครงการจัดการขยะ 2565
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

147M22 ต่อต้านการทุจริต
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

146M19 ชมรม STRONG
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

145M21 ผลประโยชน์ทับซ้อน
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

144M18 วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน2565
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

143M17ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปี 2565
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

142M16แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

141M20 การเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2565
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

140M15 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและสิ้นเปลือง
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

139M14 แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา2565
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

138M23มาตราการเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

137M13 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

136M11 ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ ที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ ที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

135M10 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเจ้าหน้าทีี่่โรงพบาบาลทรายมูล ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

134M8 ผลการปฏิบัติราชกาารอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : ผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและดีมาก ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

133M9 รายงานผลการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
177 วัน
2022-03-29
รายละเอียด : รายงานผลการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ชี้แจงมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

132M7 การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนิการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับต้องได้รับการพัฒนา
176 วัน
2022-03-28
รายละเอียด : การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

131M6 แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2565
176 วัน
2022-03-28
รายละเอียด : แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลทรายมูล ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

130ขออนุมัติเผยแพร่ ปรับแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ2565
532 วัน
2022-03-24
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

129มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)
525 วัน
2022-03-17
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

128แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565
481 วัน
2022-02-01
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

127MOIT2ข้อ1.7 บันทึก ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

126MOIT2ข้อ1.6 บันทึกข่าวประชาสัมพันธ์
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

125MOIT2ข้อ1.5 บันทึก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

124MOIT2ข้อ1.4 บันทึกหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

123MOIT2ข้อ1.3 บันทึกโครงสร้างของหน่วยงาน
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

122MOIT2ข้อ1.2 บันทึกนโยบายของผู้บริหารและแบบฟอร์มการเผยแพร่
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

121MOIT2ข้อ1.1 บันทึกข้อมูลผู้บริหารและแบบฟอร์ม
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

120MOIT2ข้อ 7 บันทึก ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

119MOIT2ข้อ 5 บันทึก ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

118MOIT2ข้อ 4 บันทึก ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

117MOIT2ข้อ 3 บันทึก พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม และแบบ
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

116MOIT2ข้อ2 บันทึก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

115MOIT2ข้อ1.8 บันทึกช่องทางรับฟังความคิดเห็นฯแล
447 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

114แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำงบประมาณ2565
442 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

113แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำงบประมาณ 2565
442 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

112แผนจัดซื้อยาประจำปีงบประมาณ 2565 รายการที่ 226-228
442 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

111แผนจัดซื้อยาประจำปีงบประมาณ 2565 รายการที่ 1-225
442 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

110แผนจัดซื้อกายอุปกรณ์ประจำงบประมาณ2565
442 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

109ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
442 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

108ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
442 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

107อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.สธ.
442 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

106ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
442 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

104แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลทรายมูลปีงบประมาณ2565
441 วัน
2021-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

100มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)
434 วัน
2021-12-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

99ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2565
433 วัน
2021-12-15
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

98แผนปราบปรามทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2565
421 วัน
2021-12-03
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

97ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ2565
400 วัน
2021-11-12
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

96ขออณุญาติเผยแพร่ลงเว็ปไซต์และประชาสัมพนธ์ คำสั่งคณะกรรมการเกี่ยวกับการเงินและควบคุมภายใน 5 มิติ
392 วัน
2021-11-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

95ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
386 วัน
2021-10-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

94ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประจำปีก 2565
376 วัน
2021-10-19
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

93รายงานติดตามโครงการและกิจกรรมภารกิจของหน่วยงาน 2564
329 วัน
2021-09-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

92ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลทรายมูล
329 วัน
2021-09-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

91รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลทรายมูล ปี2564
328 วัน
2021-09-01
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

90แสดงแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันปละการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานปี 2564 บนเว็ปไซต์หน่วยงาน
327 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

89 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานปี2564
327 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

88แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี2564
327 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

87แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานปี2564
327 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

86รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุคมทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ64
327 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุคมทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ64 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

85รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
327 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทจริตและการประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลทรายมูล ชื่อ : |Tel : | e-mail :

84แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2564
299 วัน
2021-08-03
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

83ประกาศนโยบาย
288 วัน
2021-07-23
รายละเอียด : ชื่อ : suparut |Tel : | e-mail :

82สมัค รับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564
278 วัน
2021-07-13
รายละเอียด : รับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564 (นำเสนอผลงานวิชาการ) ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

81หนังสือแจ้งเวียนซื้่อยา
267 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

80เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
267 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชรา |Tel : | e-mail :

79ประกาศเกณฑ์จริยธรรม ฯ สธ
267 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

74รายงานการประชุมผลการปฏัติงาน ปี 2564
249 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

72แผนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
249 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

71ประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
221 วัน
2021-05-17
รายละเอียด : รอบเมษายน ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

70ประกาศฯและรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
179 วัน
2021-04-05
รายละเอียด : ประกาศฯและรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

69แจ้งการอนุมัติค่าบริการทางการแพทย์2564
168 วัน
2021-03-25
รายละเอียด : ชื่อ : กฤติธัช ทองอบ |Tel : | e-mail :

68แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
151 วัน
2021-03-08
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

67มาตรการแป้องกันการรับสินบน
124 วัน
2021-02-09
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

66คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน
104 วัน
2021-01-20
รายละเอียด : ชื่อ : รัตน์ตนา |Tel : | e-mail :

65ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
88 วัน
2021-01-04
รายละเอียด : https://opdc.moph.go.th ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

64อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สป.สธ.
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 45 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

63หนังสือแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลกรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 44 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

62รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 43 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

61รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 42 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

60รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 41 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

59รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลทรายมูล ปี 2563
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 40 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

58ยุทธศาสตร์ของประเทศ
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 39 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

57มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 38 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

56มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติ
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 37 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

55พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 36 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

54แผนผังโครงสร้าง รพ
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 35 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

53แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและการกำกับติดตามแผน
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 34 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

52แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 33 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

51แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี 2564
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 32 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

50ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 31 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

49ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 30 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

48ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต สป.สธ.
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 29 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

47ประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 28 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

46ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 27 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

45ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 26 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

44ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 25 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

43ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 2563
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 24 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

42ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2561
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 23 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

41ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 22 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

40ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบาลป้องกันการทุจริต 2563
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 21 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

39ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบาลการต่อต้านการทุจริต 2564
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 20 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

38ประกาศ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่ต้องพัฒนาปรับปรุงตนเอง
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 19 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

37บันทึกขอประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบ เผยแพร่บนเว็บไซต์
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 18 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

36แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 17 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

35แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 16 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

34นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญ นพ.สธ.
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 15 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

33นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 14 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

32ทิศทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 13 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

31แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 12 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

30จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 11 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

29คู่มือระบบ MITAS ระดับผู้ประเมิน
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 10 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

28คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 9 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

27คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 63
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 8 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

26คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 7 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

25คู่มือการใช้งาน EGP
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 6 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

24คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 5 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

23ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 4 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

22ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.สธ.พ.ศ.2560
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

212การวิเคราะห์ผลตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ2562
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

201การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
76 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

18แผนปฏิบัติราชการปี 2564
75 วัน
2020-12-22
รายละเอียด : แผนปฏิบัติราชการปี 2564 อนุมัติแล้ว ชื่อ : กฤติธัช |Tel : | e-mail :