ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

223รายงานแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ2566
704 วัน
2023-05-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

222ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ2566
669 วัน
2023-04-10
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

220MOIT21ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายสิทธิมนุษยชนฯ
297 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

218MOIT16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการส่งเสริมของชมรมจริยธรรม 6 เดือน
297 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

216MOIT16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปราบปรามฯรอบ 6 เดือน
297 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

215MOIT19รายงานผลการดำเนินงานเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญฯ2566
297 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

212MOIT15แผนส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2566
297 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

209MOIT15แผนการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
297 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

208
657 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

206MOIT14 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
296 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

204MOIT22การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
116 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

203MOIT22การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
116 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

201MOIT13 การดำเนินการตามเกณฑ์จริยธรรม ฯ
116 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

199MOIT20 หน่วยงานมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
116 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

197MOIT18 มาตรการป้องกันการทุจริต
116 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

196MOIT11 การจัดโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
116 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

194MOIT8 ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ
296 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

192MOIT8 การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน การเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรม ฯ
296 วัน
2023-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

191รายงานงบการเงินประจำปี 2565
648 วัน
2022-10-18
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

190จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา5.1-6.1
642 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

189จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา5.2
642 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

188จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา6.2
642 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

187จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา6
642 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

186จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา4
642 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

185จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา3
642 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

184จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา2
642 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

183จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา1
642 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

182รายงานผลการดำเนินงาน ชมรมจริยธรรม รพ.ทรายมูล รอบ 6 เดือน2566
642 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

181สขร1- มกราคม-66
614 วัน
2023-02-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

180ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 34 รายการ
614 วัน
2023-02-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

178ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต
595 วัน
2023-01-26
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

177แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3 ปี (2566-2568) EMS
586 วัน
2023-01-17
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

176แผนจัดซื้อกายอุปกรณ์ปี66
582 วัน
2023-01-13
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

175รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทุกหมวด ปีงบประมาณ2566
581 วัน
2023-01-12
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

174M1 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ ปี 2565
214 วัน
2023-01-05
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

171M2 ข้อ 18.4 ประกาศแนวทางการปฎิบัติงาน ฯปี 2566
207 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

170M2 ข้อ 17 รายงานสรุปผลการร้องเรียนทุจริตฯ
207 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

169M2 ข้อ 16 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการ้องเรียนฯ
207 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

168M2 ข้อ 13 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
207 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

167M2 ข้อ 12 คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานฯ
207 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

166M2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
207 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

165M2 ข้อ 1.4 ขออนุมัติเผยแพร่ หน้าที่ และอำนาจของหน่วยงานฯ
207 วัน
2022-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

164พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ ๒)
561 วัน
2022-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

163ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2564
561 วัน
2022-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

161คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
529 วัน
2022-11-21
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

160รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียบทราบ
96 วัน
2022-09-09
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel :0868589200 | e-mail :

158รายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ 2565
420 วัน
2022-08-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

157รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏฺิบัตการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
385 วัน
2022-06-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

156แผนงบค่าเสื่อม ปี65
383 วัน
2022-06-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

155แผนเงินบำรุงปี 2565
383 วัน
2022-06-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

154ผลสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
370 วัน
2022-06-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

153คู่มือ มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
369 วัน
2022-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

152มาตรการป้องกันการรับสินบน65
305 วัน
2022-04-11
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

151M7รายชื่อ
293 วัน
2022-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

150M14-5
293 วัน
2022-03-30
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

130ขออนุมัติเผยแพร่ ปรับแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ2565
287 วัน
2022-03-24
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

129มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)
280 วัน
2022-03-17
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

128แจ้งอนุมัติรายการแผนงบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2565
236 วัน
2022-02-01
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

127MOIT2ข้อ1.7 บันทึก ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

126MOIT2ข้อ1.6 บันทึกข่าวประชาสัมพันธ์
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

125MOIT2ข้อ1.5 บันทึก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

124MOIT2ข้อ1.4 บันทึกหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

123MOIT2ข้อ1.3 บันทึกโครงสร้างของหน่วยงาน
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

122MOIT2ข้อ1.2 บันทึกนโยบายของผู้บริหารและแบบฟอร์มการเผยแพร่
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

121MOIT2ข้อ1.1 บันทึกข้อมูลผู้บริหารและแบบฟอร์ม
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

120MOIT2ข้อ 7 บันทึก ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

119MOIT2ข้อ 5 บันทึก ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

118MOIT2ข้อ 4 บันทึก ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

117MOIT2ข้อ 3 บันทึก พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม และแบบ
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

116MOIT2ข้อ2 บันทึก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

115MOIT2ข้อ1.8 บันทึกช่องทางรับฟังความคิดเห็นฯแล
202 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

114แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำงบประมาณ2565
197 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

113แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำงบประมาณ 2565
197 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

112แผนจัดซื้อยาประจำปีงบประมาณ 2565 รายการที่ 226-228
197 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

111แผนจัดซื้อยาประจำปีงบประมาณ 2565 รายการที่ 1-225
197 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

110แผนจัดซื้อกายอุปกรณ์ประจำงบประมาณ2565
197 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

109ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
197 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

108ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
197 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

107อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.สธ.
197 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

106ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
197 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

104แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลทรายมูลปีงบประมาณ2565
196 วัน
2021-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

100มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)
189 วัน
2021-12-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

99ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2565
188 วัน
2021-12-15
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

98แผนปราบปรามทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2565
176 วัน
2021-12-03
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

97ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ2565
155 วัน
2021-11-12
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

96ขออณุญาติเผยแพร่ลงเว็ปไซต์และประชาสัมพนธ์ คำสั่งคณะกรรมการเกี่ยวกับการเงินและควบคุมภายใน 5 มิติ
147 วัน
2021-11-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

95ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
141 วัน
2021-10-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

94ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประจำปีก 2565
131 วัน
2021-10-19
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

93รายงานติดตามโครงการและกิจกรรมภารกิจของหน่วยงาน 2564
84 วัน
2021-09-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

92ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลทรายมูล
84 วัน
2021-09-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

91รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลทรายมูล ปี2564
83 วัน
2021-09-01
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

90แสดงแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันปละการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานปี 2564 บนเว็ปไซต์หน่วยงาน
82 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

89 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานปี2564
82 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

88แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี2564
82 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

87แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานปี2564
82 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

86รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุคมทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ64
82 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุคมทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ64 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

85รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
82 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทจริตและการประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลทรายมูล ชื่อ : |Tel : | e-mail :

84แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2564
54 วัน
2021-08-03
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

83ประกาศนโยบาย
43 วัน
2021-07-23
รายละเอียด : ชื่อ : suparut |Tel : | e-mail :

82สมัค รับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564
33 วัน
2021-07-13
รายละเอียด : รับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564 (นำเสนอผลงานวิชาการ) ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

81หนังสือแจ้งเวียนซื้่อยา
22 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

80เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
22 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชรา |Tel : | e-mail :

79ประกาศเกณฑ์จริยธรรม ฯ สธ
22 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

74รายงานการประชุมผลการปฏัติงาน ปี 2564
4 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

72แผนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
4 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :