ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

17มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
360 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

16ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
360 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

15ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต
360 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

14ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ปีงบ 2564
360 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

13บันทึกขอประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสิน
360 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

12 แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของหน่วยงาน
360 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของหน่วยงาน ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
339 วัน
2020-11-13
รายละเอียด : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

10ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทรายมูลประจำปี 2563 (เมษายน – กันยายน 2563) ระดับดีเด่น และดีมาก
316 วัน
2020-10-21
รายละเอียด : รอบการประเมิน 1 เมย63-30กย63 ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

9หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
307 วัน
2020-10-12
รายละเอียด : ชื่อ : ศิริลักษณ์ บุดดา |Tel : | e-mail :

8เจตนารมณ์ ต้านทุจริต ปี63
178 วัน
2020-06-05
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

7แผนปฏิบัติราชการ 63
167 วัน
2019-10-09
รายละเอียด : ชื่อ : บริหาร |Tel : | e-mail :

6ขอความร่วมมือลดปริมาณการใช้น้ำอย่างประหยัด ปี
58 วัน
2019-10-06
รายละเอียด : ชื่อ : วันวิสา |Tel : | e-mail :

5MOPH Zero Tolerance
69 วัน
2019-10-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

4หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง
3 วัน
2019-10-03
รายละเอียด : หน่วยงานมีการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ชื่อ : นุช |Tel : | e-mail :

3การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส่
3 วัน
2019-10-01
รายละเอียด : การกำหนดมาตรฐานการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อ : นุช |Tel : | e-mail :

2วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
3 วัน
2019-10-01
รายละเอียด : ชื่อ : นุช |Tel : | e-mail :

1การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบฯ
2 วัน
2019-10-01
รายละเอียด : การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาวระบบในการดำเนินการเพื่อการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อ : รัตน์ตนา |Tel : | e-mail :