ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

127MOIT2ข้อ1.7 บันทึก ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

126MOIT2ข้อ1.6 บันทึกข่าวประชาสัมพันธ์
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

125MOIT2ข้อ1.5 บันทึก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

124MOIT2ข้อ1.4 บันทึกหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

123MOIT2ข้อ1.3 บันทึกโครงสร้างของหน่วยงาน
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

122MOIT2ข้อ1.2 บันทึกนโยบายของผู้บริหารและแบบฟอร์มการเผยแพร่
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

121MOIT2ข้อ1.1 บันทึกข้อมูลผู้บริหารและแบบฟอร์ม
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

120MOIT2ข้อ 7 บันทึก ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

119MOIT2ข้อ 5 บันทึก ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

118MOIT2ข้อ 4 บันทึก ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

117MOIT2ข้อ 3 บันทึก พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม และแบบ
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

116MOIT2ข้อ2 บันทึก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

115MOIT2ข้อ1.8 บันทึกช่องทางรับฟังความคิดเห็นฯแล
690 วัน
2021-12-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

114แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำงบประมาณ2565
685 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

113แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำงบประมาณ 2565
685 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

112แผนจัดซื้อยาประจำปีงบประมาณ 2565 รายการที่ 226-228
685 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

111แผนจัดซื้อยาประจำปีงบประมาณ 2565 รายการที่ 1-225
685 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

110แผนจัดซื้อกายอุปกรณ์ประจำงบประมาณ2565
685 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

109ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564
685 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

108ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
685 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

107อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม สป.สธ.
685 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

106ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
685 วัน
2021-12-24
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

104แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลทรายมูลปีงบประมาณ2565
684 วัน
2021-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

100มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting)
677 วัน
2021-12-16
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

99ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ2565
676 วัน
2021-12-15
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

98แผนปราบปรามทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2565
664 วัน
2021-12-03
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

97ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุทั่วไป ปีงบประมาณ2565
643 วัน
2021-11-12
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

96ขออณุญาติเผยแพร่ลงเว็ปไซต์และประชาสัมพนธ์ คำสั่งคณะกรรมการเกี่ยวกับการเงินและควบคุมภายใน 5 มิติ
635 วัน
2021-11-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

95ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
629 วัน
2021-10-29
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

94ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประจำปีก 2565
619 วัน
2021-10-19
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

93รายงานติดตามโครงการและกิจกรรมภารกิจของหน่วยงาน 2564
572 วัน
2021-09-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

92ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลทรายมูล
572 วัน
2021-09-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

91รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลทรายมูล ปี2564
571 วัน
2021-09-01
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

90แสดงแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันปละการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานปี 2564 บนเว็ปไซต์หน่วยงาน
570 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

89 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานปี2564
570 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

88แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี2564
570 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

87แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานปี2564
570 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

86รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุคมทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ64
570 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุคมทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ64 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

85รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
570 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทจริตและการประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลทรายมูล ชื่อ : |Tel : | e-mail :

84แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2564
542 วัน
2021-08-03
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

83ประกาศนโยบาย
531 วัน
2021-07-23
รายละเอียด : ชื่อ : suparut |Tel : | e-mail :

82สมัค รับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564
521 วัน
2021-07-13
รายละเอียด : รับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564 (นำเสนอผลงานวิชาการ) ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

81หนังสือแจ้งเวียนซื้่อยา
510 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

80เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
510 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชรา |Tel : | e-mail :

79ประกาศเกณฑ์จริยธรรม ฯ สธ
510 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

78รายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ปีงบประมาณ 2564
136 วัน
2021-06-18
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

76รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 2564
132 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

75รายงาน จิตพอเพียงต้านทุจริต STRONG
132 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

74รายงานการประชุมผลการปฏัติงาน ปี 2564
492 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

73ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
132 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการ ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

72แผนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
492 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

71ประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
464 วัน
2021-05-17
รายละเอียด : รอบเมษายน ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

70ประกาศฯและรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
422 วัน
2021-04-05
รายละเอียด : ประกาศฯและรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

69แจ้งการอนุมัติค่าบริการทางการแพทย์2564
411 วัน
2021-03-25
รายละเอียด : ชื่อ : กฤติธัช ทองอบ |Tel : | e-mail :

68แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
394 วัน
2021-03-08
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

67มาตรการแป้องกันการรับสินบน
367 วัน
2021-02-09
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

66คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน
347 วัน
2021-01-20
รายละเอียด : ชื่อ : รัตน์ตนา |Tel : | e-mail :

65ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
331 วัน
2021-01-04
รายละเอียด : https://opdc.moph.go.th ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

64อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สป.สธ.
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 45 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

63หนังสือแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลกรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 44 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

62รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 43 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

61รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 42 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

60รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 41 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

59รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลทรายมูล ปี 2563
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 40 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

58ยุทธศาสตร์ของประเทศ
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 39 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

57มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 38 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

56มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติ
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 37 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

55พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 36 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

54แผนผังโครงสร้าง รพ
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 35 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

53แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและการกำกับติดตามแผน
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 34 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

52แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 33 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

51แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี 2564
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 32 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

50ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 31 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

49ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 30 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

48ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต สป.สธ.
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 29 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

47ประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 28 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

46ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 27 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

45ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 26 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

44ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 25 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

43ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 2563
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 24 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

42ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2561
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 23 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

41ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 22 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

40ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบาลป้องกันการทุจริต 2563
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 21 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

39ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบาลการต่อต้านการทุจริต 2564
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 20 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

38ประกาศ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่ต้องพัฒนาปรับปรุงตนเอง
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 19 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

37บันทึกขอประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบ เผยแพร่บนเว็บไซต์
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 18 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

36แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 17 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

35แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 16 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

34นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญ นพ.สธ.
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 15 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

33นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 14 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

32ทิศทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 13 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

31แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 12 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

30จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 11 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

29คู่มือระบบ MITAS ระดับผู้ประเมิน
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 10 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

28คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 9 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

27คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 63
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 8 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

26คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 7 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

25คู่มือการใช้งาน EGP
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 6 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

24คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 5 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

23ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 4 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

22ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.สธ.พ.ศ.2560
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

212การวิเคราะห์ผลตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ2562
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

201การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
319 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

18แผนปฏิบัติราชการปี 2564
318 วัน
2020-12-22
รายละเอียด : แผนปฏิบัติราชการปี 2564 อนุมัติแล้ว ชื่อ : กฤติธัช |Tel : | e-mail :