ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

93รายงานติดตามโครงการและกิจกรรมภารกิจของหน่วยงาน 2564
705 วัน
2021-09-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

92ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลทรายมูล
705 วัน
2021-09-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

91รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลทรายมูล ปี2564
704 วัน
2021-09-01
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

90แสดงแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันปละการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานปี 2564 บนเว็ปไซต์หน่วยงาน
703 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

89 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานปี2564
703 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

88แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมปี2564
703 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลทรายมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

87แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานปี2564
703 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

86รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุคมทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ64
703 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุคมทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ64 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

85รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
703 วัน
2021-08-31
รายละเอียด : รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทจริตและการประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลทรายมูล ชื่อ : |Tel : | e-mail :

84แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ.2564
675 วัน
2021-08-03
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

83ประกาศนโยบาย
664 วัน
2021-07-23
รายละเอียด : ชื่อ : suparut |Tel : | e-mail :

82สมัค รับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564
654 วัน
2021-07-13
รายละเอียด : รับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2564 (นำเสนอผลงานวิชาการ) ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

81หนังสือแจ้งเวียนซื้่อยา
643 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

80เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ
643 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชรา |Tel : | e-mail :

79ประกาศเกณฑ์จริยธรรม ฯ สธ
643 วัน
2021-07-02
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

78รายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ปีงบประมาณ 2564
269 วัน
2021-06-18
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

77โครงการพัฒนาระบบบริการสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2564
85 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

76รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 2564
265 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

75รายงาน จิตพอเพียงต้านทุจริต STRONG
265 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

74รายงานการประชุมผลการปฏัติงาน ปี 2564
625 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

73ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
265 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนในการให้บริการ ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

72แผนปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564
625 วัน
2021-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : Rattana |Tel : | e-mail :

71ประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
597 วัน
2021-05-17
รายละเอียด : รอบเมษายน ชื่อ : สุภารัตน์ |Tel : | e-mail :

70ประกาศฯและรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
555 วัน
2021-04-05
รายละเอียด : ประกาศฯและรายงานการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

69แจ้งการอนุมัติค่าบริการทางการแพทย์2564
544 วัน
2021-03-25
รายละเอียด : ชื่อ : กฤติธัช ทองอบ |Tel : | e-mail :

68แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
527 วัน
2021-03-08
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

67มาตรการแป้องกันการรับสินบน
500 วัน
2021-02-09
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

66คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน
480 วัน
2021-01-20
รายละเอียด : ชื่อ : รัตน์ตนา |Tel : | e-mail :

65ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
464 วัน
2021-01-04
รายละเอียด : https://opdc.moph.go.th ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

64อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ สป.สธ.
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 45 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

63หนังสือแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลกรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 44 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

62รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 43 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

61รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 42 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

60รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 41 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

59รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลทรายมูล ปี 2563
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 40 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

58ยุทธศาสตร์ของประเทศ
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 39 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

57มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 38 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

56มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติ
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 37 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

55พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 36 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

54แผนผังโครงสร้าง รพ
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 35 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

53แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและการกำกับติดตามแผน
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 34 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

52แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 33 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

51แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี 2564
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 32 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

50ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 31 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

49ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 30 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

48ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต สป.สธ.
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 29 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

47ประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 28 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

46ประกาศ สป.สธ.ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 27 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

45ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 26 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

44ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 25 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

43ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 2563
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 24 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

42ประกาศ เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน พ.ศ.2561
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 23 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

41ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2563
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 22 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

40ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบาลป้องกันการทุจริต 2563
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 21 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

39ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบาลการต่อต้านการทุจริต 2564
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 20 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

38ประกาศ การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับที่ต้องพัฒนาปรับปรุงตนเอง
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 19 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

37บันทึกขอประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกรูปแบบ เผยแพร่บนเว็บไซต์
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 18 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

36แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 17 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

35แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 16 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

34นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานสำคัญ นพ.สธ.
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 15 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

33นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 14 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

32ทิศทางการขับเคลื่อนตามนโยบาย
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 13 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

31แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 12 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

30จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 11 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

29คู่มือระบบ MITAS ระดับผู้ประเมิน
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 10 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

28คู่มือแนวทางปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 9 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

27คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 63
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 8 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

26คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 7 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

25คู่มือการใช้งาน EGP
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 6 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

24คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 5 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

23ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : 4 ชื่อ : |Tel : | e-mail :

22ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.สธ.พ.ศ.2560
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

212การวิเคราะห์ผลตามแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ2562
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

201การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
452 วัน
2020-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

19สิทธิบัตรทอง เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตัวเอง
91 วัน
2020-12-22
รายละเอียด : สิทธิบัตรทอง ท่านสามารถ เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตัวเอง ชื่อ : อโนทัย |Tel : | e-mail :

18แผนปฏิบัติราชการปี 2564
451 วัน
2020-12-22
รายละเอียด : แผนปฏิบัติราชการปี 2564 อนุมัติแล้ว ชื่อ : กฤติธัช |Tel : | e-mail :

17มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
73 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

16ประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
73 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

15ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต
73 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

14ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ปีงบ 2564
73 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

13บันทึกขอประกาศ นโยบายการต่อต้านการรับสิน
73 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

12 แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของหน่วยงาน
73 วัน
2020-12-04
รายละเอียด : แต่งตั้งคำสั่งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website ของหน่วยงาน ชื่อ : นุชชรา |Tel :0972736163 | e-mail :

11 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
52 วัน
2020-11-13
รายละเอียด : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ชื่อ : สุปราณี ศรีไชย |Tel : | e-mail :

10ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทรายมูลประจำปี 2563 (เมษายน – กันยายน 2563) ระดับดีเด่น และดีมาก
29 วัน
2020-10-21
รายละเอียด : รอบการประเมิน 1 เมย63-30กย63 ชื่อ : นุชชรา |Tel : | e-mail :

9หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
20 วัน
2020-10-12
รายละเอียด : ชื่อ : ศิริลักษณ์ บุดดา |Tel : | e-mail :