แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร
ประจำปี 2563-2566

วิสัยทัศน์ :

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพองค์รวม

พันธกิจ :

M 1.ให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมที่ได้มาตรฐาน
M 2.พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบงานสำคัญ ที่มีประสิทธิภาพ
M 3.ส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
M 4. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบสุขภาพ

ค่านิยม : HOT

1. บริการด้วยหัวใจ H : Humanized Health care and Happiness
2. องค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาO : Organization of Learning and Development
3. ทำงานเป็นทีม T : Teamwork


เป้าประสงค์หลัก (GOAL)

1. ผู้ป่วยได้รับบริการแบบองค์รวมปลอดภัยและได้มาตรฐาน
2. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
4. ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
5. บุคลากรมีขีดความสามารถ สมรรถนะที่เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีความสุข
6. มีอัตรากำลังที่เหมาะสม
7. บุคลากรมีสุขภาพดี
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพด้วยตนเอง
9. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพของประชาชน
10.ชุมชนเข้มแข็งที่พึ่งตนเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและระบบงานสำคัญ
3. ส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร
4. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง

เข็มมุ่ง(Key Focus Area) :

1. ความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรผู้ให้บริการ( 2P Safety )
2. บริการจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
3. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ