สถิติผู้เข้าชมเว็บ แยกตามเรื่อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ:รพ.ทรายมูล จ.ยโสธร
เรื่อง วันนี้ ทั้งหมด
ครั้ง IP address ครั้ง IP address
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ๒๕๔๐ 000000 000000 000091 000060
พรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ 000000 000000 000072 000044
ขั้นตอนให้บริการข้อมูลข่าวสาร 000000 000000 000096 000044
คำขอข้อมูลข่าวสาร 000000 000000 000081 000056
แบบฟอร์มร้องเรียน 000000 000000 000165 000070
แบบฟอร์มอุทธรณ์ 000000 000000 000075 000044
โครงสร้างและการจัดองค์กร 000000 000000 000189 000114
สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนินงาน 000000 000000 000127 000086
สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล 000000 000000 000087 000063
กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน ฯลฯ 000000 000000 000094 000062
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 000000 000000 000098 000059
นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 000000 000000 000069 000049
แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 000000 000000 000146 000067
คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบต่อเอกชน 000000 000000 000050 000038
สิ่งพิมพ์ที่เป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ประกาศอ้างอิงไว้ในราชกิจจานุเบกษา 000000 000000 000047 000036
สัญญาสัมประทาน สัญญาผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชน 000000 000000 000063 000043
มติรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยกฏหมายหรือโดยรัฐมนตรี 000000 000000 000070 000052
ประกาศสอบราคา ประกวดราคา 000000 000000 000103 000064
สรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอื่น 000000 000000 000140 000078
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 000000 000000 000069 000049
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ 000000 000000 000132 000035