ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลทรายมูล |เพิ่ม ลบ ข่าว|


(รหัส) เรื่อง ไฟล์แนบ เหลือประกาศ วันที่ประกาศ

248แจ้งอนุมัติรายการงานแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม)
328 วัน
2024-04-18
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

247ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารโรงพยาบาลทรายมูล 1 รายการ
147 วัน
2024-04-17
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

246สอบเทียบเครื่องมือแพทย์67
681 วัน
2024-04-11
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

244ขอให้แนบลิงก์หนังสือแจ้งเวียน หรือรายงานการประชุมเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงหรือที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ำผิดปกติ หรือการประชุมผู้บริหาร
667 วัน
2024-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

242แนวปฏิบัติที่หน่วยงานจัดทำขึ้นตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
667 วัน
2024-03-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

241GC67
666 วัน
2024-03-27
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

240รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รอบ6เดือน
647 วัน
2024-03-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

239รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
647 วัน
2024-03-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

238ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาษาอังกฤษ
630 วัน
2024-02-20
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

234แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
227 วัน
2024-01-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

232ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
188 วัน
2023-11-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

229รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม
449 วัน
2023-08-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

228รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
434 วัน
2023-08-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

227รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏบัติเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
434 วัน
2023-08-08
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

226นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
400 วัน
2023-07-05
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

225จัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
367 วัน
2023-06-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

224ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมปีงบประมาณ 2566
367 วัน
2023-06-02
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

223รายงานแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ2566
349 วัน
2023-05-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

222ขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ2566
314 วัน
2023-04-10
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

208
302 วัน
2023-03-29
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

191รายงานงบการเงินประจำปี 2565
293 วัน
2022-10-18
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

190จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา5.1-6.1
287 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

189จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา5.2
287 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

188จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา6.2
287 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

187จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา6
287 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

186จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา4
287 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

185จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา3
287 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

184จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา2
287 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

183จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา1
287 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

182รายงานผลการดำเนินงาน ชมรมจริยธรรม รพ.ทรายมูล รอบ 6 เดือน2566
287 วัน
2023-03-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

181สขร1- มกราคม-66
259 วัน
2023-02-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

180ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 34 รายการ
259 วัน
2023-02-14
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

178ชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต
240 วัน
2023-01-26
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

177แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง 3 ปี (2566-2568) EMS
231 วัน
2023-01-17
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

176แผนจัดซื้อกายอุปกรณ์ปี66
227 วัน
2023-01-13
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

175รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทุกหมวด ปีงบประมาณ2566
226 วัน
2023-01-12
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

164พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ ๒)
206 วัน
2022-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

163ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม2564
206 วัน
2022-12-23
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

161คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
174 วัน
2022-11-21
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

158รายงานการประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ๕ มิติ 2565
65 วัน
2022-08-04
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

157รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏฺิบัตการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน
30 วัน
2022-06-30
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :

156แผนงบค่าเสื่อม ปี65
28 วัน
2022-06-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

155แผนเงินบำรุงปี 2565
28 วัน
2022-06-28
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

154ผลสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
15 วัน
2022-06-15
รายละเอียด : ชื่อ : |Tel : | e-mail :

153คู่มือ มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
14 วัน
2022-06-14
รายละเอียด : ชื่อ : IT |Tel : | e-mail :