ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 2564
saimoon hospital
KPI 2564
หน่วยงาน กายภาพ
หน่วยงาน OPD
หน่วยงาน IPD
หน่วยงาน ER
test
test
test
test
test
test
หน่วยงาน กายภาพ
ตัวชี้วัด ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์

ร้อยละของผู้ป่วย IMC Stroke ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20

ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการฟื้นฟูสภาพที่มีความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel ADL index)

อัตราการการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเยี่ยมบ้านในกลุ่ม Lone term care และ Stroke

ร้อยละกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ร้อยละของผู้ป่วยโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรังได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผ่านเกณฑ์

ร้อยละผู้พิการขาขาดได้รับการบริการครบถ้วน

ร้อยละผู้ป่วยพัฒนาการช้าได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

.
เดือน ปี
 

ออกจากระบบ