ระบบธรรมาภิบาล คุณธรรมและความโปร่งใส โรงพยาบาลทรายมูล จ.ยโสธร 2564


ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1 Download บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 Download คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
3 Download แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564
4 Download รายงานผลติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการเผยแพร่
5 Download แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
6 Downloadแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลทรายมูล

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบัน
1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุุบัน
 • 1.1 Download ข้อมูลผู้บริหาร
 • 1.20 Download นโยบายของผู้บริหาร
 • 1.3 Download โครงสร้างหน่วยงาน
 • 1.4 Download หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 1.5 Download กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • 1.6 Download ข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่้เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • 1.7 Download ข้อมูลติดต่อ รพ.ทรายมูล
 • 1.8 Download ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • 1.9 Download วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 • 1.10 Download ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 • 1.11 Download พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
 • 1.12 Download ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552
 • 1.13 Download ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป.สธ.2560
 • 1.14 Download อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
 • 1.15 Download จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข(MOPH Code of Conduct)
2 Download แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร
3 Download แผนปฏิบัติราชการ 64
4 Download แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
5 Download หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน1
6 Download คู่มือแนวทางปฏิบัติงานด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7 Download รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
8 Download รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9 ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 • 9.1 Download รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563
 • 9.2 Download แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี 2564
 • 9.3 Download ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนดในกรอบแนวทาง
 • 9.4 Download ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
 • 9.5 Download แบบสรุปผผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1)
10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 • 10.1 Download คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบพัสดุ 2560
 • 10.2 Download คู่มือการใช้งาน EGP
 • 10.3 Download คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน
11 คู่มือขึ้นตอนการให้บริการ ภารกิจให้บริการประชาชน
 • 11.1 Download คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างละหาพัสดุ (EB3-EB5)

EB3 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
1 Download บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ รายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
2 Download รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
 • 1.1 Download บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 1.2 Download หนังสือจัดสรรงบประมาณ
 • 1.3 Download แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • 1.4 Download คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
 • 2.1 Download หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 2.2 Download รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ. 2564
3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
 • 3.1 Download หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิด เผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็ก น้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท)
 • 3.2 Download หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 • 3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิก จ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)
   ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563
  • Download ชุดที่ 1
  • Download ชุดที่ 2
  • Download ใบสำคัญการเบิกจ่าย

   ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564
  • Download ชุดที่ 1
  • Download ชุดที่ 2
  • ใบสำคัญการเบิกจ่าย

   ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
  • Download ชุดที่ 1
  • Download ชุดที่ 2
  • ใบสำคัญการเบิกจ่าย

   ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564
  • Download ชุดที่ 1
  • Download ชุดที่ 2
  • ใบสำคัญการเบิกจ่าย

EB5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำ ปีงบประมาณ 2564
1 Download บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม
 • Download ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
 • Download ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563
 • Download ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 25633
  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม
 • Download ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
 • Download ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 • Download ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564
  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน
 • Download ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564
 • Download ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564
 • Download ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564
  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม ถึง กันยายน
 • Download ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฏาคม2564
 • ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564
 • ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2564
ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (EB6-EB9)

EB06 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • Download
 • Downloadกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 2564

EB07 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับหน้าที่ผู้มีสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB8 การรายงานประเมิลและเกี่ยวกับการประเมิลผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่ร และ ระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ
1 Download รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทรายมูลประจำปี 2563 (เมษายน – กันยายน 2563) ระดับดีเด่น และดีมาก
1 Download รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทรายมูลประจำปี 2564 (ตุลาคม – มีนาคม 2564) ระดับดีเด่น และดีมาก

EB09 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับหารสร้างเสริมและพัฒนาด้านจริยธรรมและการ รักษาวินัยรวมทั้ง การป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย


ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส (EB10-EB12)
EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่อทางการร้องเรียน
 • Download
 • Downloadรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทุจริต และการประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลทรายมูล
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
 • Download
 • Downloadรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทุจริต และการประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลทรายมูล
EB12 หน่วยงานได้เปิดโอกาสให้ผู้มีสาวนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน
 • Downloadบันทึกข้อความลงนามคำสั่งและขออนุญาตประกาศบนเว็บไซต์หน่วยงาน
 • Downloadโครงการระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2564
 • Downloadรายงานติดตามโครงการและกิจกรรมภารกิจของหน่วยงาน 2564
 • Download.ภาพกิจกรรมประชุมเพื่อดำเนินการโครงการและกิจกิจกรรมภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน(EB13)
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (EB14-EB15)
EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (EB16-EB18)
EB16 หน่วยงานมีการเผลแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชทรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
EB18 หน่วยงานมีการายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำของ ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำของหน่วยงาน
 • Download
 • Download2.1แบบฟอร์มที่2การติดตามประเมินผลรอบ12เดือน
 • Download2.1แบบฟอร์มที่3การติดตามประเมินผลรอบ12เดือน
 • Download2.1รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการทุจริตและการประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลทรายมูล
 • Downloadรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โรงพยาบาลทรายมูลปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB19-EB21)
EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB21 หน่วนงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ตัวชี้วัดที่ 4 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (EB22-EB24)
EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตเพียงพอด้านทุจริต"
EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG....
EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษย์ชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดคุกคามทางเพศในการทำงาน
 • Download
 • Downloadรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ2564